സംവാദത്തിൽ ജിന്ന് വന്നാൽ സലഫികൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടുമെന്നോ

മസ്കറ്റ്‌, കുന്നുകര സംവാദങ്ങള്‍ കാട്ടി നവമടവൂരികളും ചക്കരപ്പറമ്പ്, മട്ടാഞ്ചേരി വ്യവസ്ഥകള്‍ കാണിച്ച് മടവൂരികളും നടത്തുന്ന നെറി കെട്ട പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറയാന്‍ വരുന്നതും നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അനസ്‌ മൌല്യാര്‍ തന്നെ... കേള്‍ക്കുക.. ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക..


No comments:

Post a Comment